Tilburg

Brouwerijen vanaf 1900
bron: Friedrich - Brauereiverzeichnis Niederlande (1997)
1.H.M. de Kanter van Eijck1905
2a.A. de Kroon1900
2b.A.J.J. Weijers, bierbrouwerij De Kroon1912
3.Bierbrouwerij Paters Capucijnen Het Kruis1920
4.A. van den Boer1900
5.A. van Roessel Erven1912
6a.Bernh. van Roessel1900
6b.J. van Roessel Erven1910
6c.N.V. Bierbrouwerij De Posthoorn1935
7.Firma C. van Roessel, bierbrouwerij De Halve Maan1920
8.A. Witlokx1912
9.Bierbrouwerij Paters Het Hart van Jesus1920
Brouwerijen in
bron: website "Nederlandse Biercultuur"
naamadresstarttype
Brouwerij De Blauwe IJsbeerGoirkekanaaldijk 211-23, 5048 AA Tilburg2012huurder
Torens TilburgPiushaven 22, 5017 AN Tilburg2014brouwerij
KraftBierKapitein Hatterasstraat 1-10, 5015 BB Tilburg2015huurder
LOC BreweryBurgemeester Brokxlaan 8 84 (Gebouw 84), 5041 SJ Tilburg2015brouwerij
Gebroeders HopDieze 18, 5032 XH Tilburg 2016huurder
Stadsbrouwerij TilburgNoordhoekring 75, 5038 GC Tilburg2017brouwerij
Stadsbrouwerij 013Piushaven 1, 5017 AN Tilburg2018brouwerij
Brouwerij 'T MAGLe Sage ten Broekstraat 18, 5041 CM Tilburg2018huurder
Brouwerij de ManZomerstraat 31, 5038 TR Tilburg2018huurder
Brouwerij SchoentjesDa Costastraat 4, 5025 TE Tilburg2018huurder
Brouwerij De Halve TonAkkerstraat 47, 5025 ME Tilburg2019huurder
Brouwerij DompelAphroditestraat 37, 5047 TW Tilburg2020brouwerij
Feline BracitoriumVlagtweddestraat 139, 5036 VP Tilburg2020huurder
De KneiterNaardenstraat 9, 5045 MJ Tilburg2020huurder
Howdo BeerPiushaven 6, 5017 AN Tilburg2021huurder
Recent gesloten brouwerijen
naamadrestypestarteinde
PintermanTilburghuurder20162020
Brouwerij Sint JuttemisTilburghuurder20132020

En de geschiedenis (een aantal feiten en jaartallen)

1532-1533 » Corvel
◊ herberg in die Halff Maen op Corvel [GAT R280:59v⁰ (1532)]
brouwhuis etc. in Corvel en grond bij de molen bij de Molenweerff [GAT R281:23r⁰ (1533)]
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 176

1536 » De Hophof
◊ akker aan de Commerstraet, aan 3 zijden begrensd door een straat [GAT R283:54v⁰ (1536)]
De naam van de akker spreek voorzich, het was een hof waar men hop verbouwde voor de bereiding van het bier dat men dronk in plaats van water, dat vaak slecht van kwaliteit was; door de toevoeging van hop werd de houdbaarheid van het bier vergroot.
De Hophof was gelegen ten zuiden van de huidige Waterzuivering Oost.
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 298

Hopbellen voor de bitterheid in je glas | foto © Archief Brabantsbier.eu
Hopbellen voor de bitterheid in je glas | foto © Archief Brabantsbier.eu

1538-1545 » De Gagelvelden
◊ weiland het Gagelveldt in die Gagelvelden aan de gemeijne dijck [GAT R285:34v⁰-35r⁰ (1538)]
◊ beemd t Zwartlaer in de Gagelvelden op d'Ou Leije [GAT R292:29r⁰-29v⁰ (1545)]
Dat Gagelveldt
◊ weiland het Gagelveldt in die Gagelvelden aan de gemeijne dijck [GAT R285:34v⁰-35r⁰ (1538)]
Tot de 11e eeuw waren de landsheren hier mogelijk de heren van Boxtel (-Randerode), waarna de heerlijkheid Tilburg overging op het geslacht der Giselberten (ca. 1160-ca. 1250). Na het (ogenschijnlijk) verdwijnen van de Giselberten kwam een deel van de heerlijkheid in bezit van de hertog van Brabant, die het in leen uitgaf aan leden van het geslacht Bac, voorzover deze niet reeds bepaalde delen als allodiaal goed bezaten.
Net als land konden de hertog of de heren ook hun gruitrechten aan steden of personen verpachten, die hierdoor dan het alleenrecht bezaten tot het leveren van gruit. Zo had hertogin Johanna het gruitrecht van Tilburg verpacht aan Johannes de Jode. In een Bossche schepenakte van 1 februari 1395 beloven zeven aanzienlijke inwoners van Tilburg en Goirle aan deze Johannes een zekere som te betalen waarop deze afstand doet van de gruit, dat in deze akte wordt aangeduidt als maheria villarum de Tilborch et de Goerle et totius jurisdictionis dicte dincbanc de Tilborch et de Goerle.
Uit twee akten (van 1347 en 1350) blijkt echter duidelijk dat het gruitrecht (fermenteit, d.w.z. de gruittol) vóór die tijd nog in handen was van Willem Bac van Broeckhoven (overleden tussen 1342-1350), die in de eerste akte (1347) wordt aangeduidt als "Wilhelmi Fermentatoris" (de gruiter) en in 1350 als "Wilhelmi quondam dicti Gruyter". Deze Willem van Broeckhoven had het "Oude Goet van Broeckhoven" verkregen van zijn vader Walterus Bac van Baescot. Hieruit mogen we gevoeglijk concluderen dat dat Gagelveldt en de Gagelvelden deel uitmaakten van het Oude Goet van Broeckhoven.
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 217-218

1569 » Kasteel van Tilburg
In het kohier van de honderdste penning van 1569 wordt het kasteel Tilburg aldus beschreven: "Binnen derselver parochie van Tilborgh ter plaatse geheeten aen de Hasselt is noch gestaen een steenen huys, schuer, torfhuys, brouwhuys, stallingen en de ander ziner toebehoorten, met hoofven, bleijckvelden en de boomgaerden all tsamen omgraven, bewalt en omwatert liggende, toebehoorende joncker Karle van Malsen, heere van Tilborch, die tselve is bewoonende."
(Gemeentearchief Tilburg, Oud-Administratief Archief, inv.nr. 309 [1569])
Bron: Stoepker, H./Graven naar het kasteel van Tilburg, pag. 25

1569 » Huis te Broekhoven
In het kohier van de honderdste penning van 1569 wordt het huis te Broekhoven omschreven als: "een steenen huys, brauwhuys, stallingen, poorte ende andere zijn toebehoorten in alder vuegen zoe tselve met hoven ende boomgarden omgraven ende omwatert is, toebehoorende Joncheer Isebranden van Merode ende dwelck nu tegenwoordelyck bij meesteren Willemen Janssen, priester, als concierge bewoont wordt."
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 154

1594 » Herberg In Den Hart
(Ook: Herberg in den Hert)
Deze herberg van gelegen aan de westzijde van de Heuvel, naast de boerderij van Tongerlo aldaar. Deze boerderij lag aan de huidige Tuinstraat, en wel op de zuidzijde daarvan. De Herberg in den Hart moet dus ongeveer daar gelegen hebben waar nu Xenos gevestigd is of iets zuidelijker daarvan.
Oisterwijkse protocollen:
◊ huijs thert (brouwhuis) aen den hovel [OP R289;42v⁰ (1594)]
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 266

Begin 17e eeuw
Een zekere Peter Denis Mutsaers dreef al zeker in het begin van de 17e eeuw een herberg met brouwerij ongeveer daar, waar nu Boerke Mutsaers staat. Dit deel hoorde vroeger bij De Rijt.
Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw, pag. 74

1635 » Moerenburg
Gedeelte inventarislijst van pastoor Augustinus Wichmans dd. 1635 augustus 28 (AAT, bundel inventarissen)
Beesten, Brouw-huijs en kelder en solder
Eenen brouw-ketel en brouw-cuijp.
Een heijr om het mout op te droogen.
Ses bier tonnen ende 3 half vaeten met een kenneken.
Bron: De Lindeboom Jaarboek II (1978)/Loon, A. van/De huizinge Moerenburg en haar bewoners I (1358-1648), pag. 125-126

1694 » Kievit
Bij inventarisatie van brouwketels te Tilburg en Goirle wordt onder meer opgevoerd de weduwe Jan Rijkers aan de "Kievit" voor een brouwketel van 12,5 tonnen.
Bron: Van Reij's hof tot Reeshof

1794
Te vooren wel 30, voor 40 Jaaren nog 18 nu nog 9 Brouwerijen, welk verval toe te schrijven is aan den considerabelen invoer van vreemde Bieren, waar door meede Jaarlijks tot merkelijk nadeel deser plaats een onbereekenbaare somme geld van daar buiten 's Lands gevoerd word.

1800
14 maart is 's avonds op den Heuvel eenen hevigen brand geweest, zijnde 2 grote huizen, stallingen en zo afgebrand, alsook de bierbrouwerij van Bartel Mommers.
Bron: Dagboek van een Tilburger aangetekend door L.D. Lelie en J.B. de Beer. Bewerkt door: Ad Vorselaars (2000)

1816
Tilburg telt 6 brouwerijen met 7 werklieden.
Voormalige staat: Tamelijk.
Huidige staat: Hebben geene merkelijke veranderingen ondergaan.
Consumptie: Hoofdzakelijk in de gemeente en eenige naburige en een gering gedeelte zoo in deze als andere aangrenzende noordelijke provinciën.
Bron: Brugmans - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw

1826 » Verbunt
Proces-verbaal d.d. 28 februari 1826 inzake de oprichting van een bierbrouwerij door F.L.J. Verbunt binnen deze gemeente wijk Heuvel nr. 1400
Bron: GAT Nieuw Archief Tilburg inv.nr. 1306/nr. 55 (website: Regionaal Archief Tilburg)
Franciscus Leonardus Jacobus Verbunt (geb. 26-11-1790 - overl. te Tilburg 23-01-1867). Bierbrouwer. Huwde te Bergeyk op 24-11-1816 Maria Magaretha Lommelaers.
Franciscus Verbunt vestigde zich te Bergeyk en richtte er een bierbrouwerij op, n.l. op 29 april 1826. Hij verplaatste zijn bierbrouwerij vrij vroeg naar Tilburg.
Bron: 1844 september 1944 - 100 jaar J.A. Verbunt Tilburg Wijn- en Likeurhandel

1869 » De Posthoorn
Gister namiddag, omstreeks 2 ure, heeft Jan van der Pol, oud 42 jaren, arbeider in de Bierbrouwerij van de Kinderen Van Roessel, te Korvel, alhier, het ongeluk gehad op zijn hoofd in een brouwketel met kokend water te vallen, zoodat hij deerlijk gebrand daar uit te voorschijn kwam en in levensgevaar verkeert. - De ongelukkige is heden morgen aan de gevolgen overleden. Hij laat eene weduwe met twee kinderen na.
Bron: de Tilburgsche Courant van 21 augustus 1869

1877
De Tilburgse Bierbrouwers: C. van Roessel, A.H. van Roessel, A. van Roessel, A. de Kroon, A. van den Boer, en Gebr. Witlokx nemen geen Belgische centen in betaling aan dan 11 voor een dubbeltje.
Bron: de Tilburgsche Courant van 4 januari 1877

1879 » Adresboek van Tilburg
◊ BOER, A. van den, bierbrouwer, Bredasche Steenweg, M 245
◊ KROON, A. de, bierbrouwer, Enthoven O 30
◊ ROESSEL, A.H. van, bierbrouwer en herbergier, Heuvel N 569
◊ ROESSEL, C. van, lid van den gemeenteraad, bierbrouwer, Veldhoven K 175
◊ ROESSEL, J.A.B. van, (firma van Roessel van Neyen), mouter, Veldhoven K 175
◊ ROESSEL, Kind. A.H., van, (firma erven J. van Roessel), bierbrouwers, Korvel B 427
◊ WITLOKX, A. bierbrouwer, Heikant I 34
◊ KRUIJSSEN, C., mout- en korenmolenaar, Schijf M 419
◊ ROOS, C. de, bierbottelaar, Poststraat M 828
Bron: Marck, F. van der/Adresboek van Tilburg 1879

1879 » Verslag Kamer van Koophandel
Verslag van de Kamer van Koophandel en fabrieken over 1879: Er waren hier 133 grote en kleinere textielfabrieken, waarvan 54 door stoom gedreven. De Tilburgse Brandwaarborg Maatschappij heeft in het eerste jaar van haar bestaan reeds voor meer dan twee miljoen gulden verzekerd, de winst 4,5% divident uitgekeerd, 11,5% gereserveerd. 7 wollenstoffen ververijen, waaronder 4 met stoom, 51 fabrieken van stoomwerktuigen waaronder 5 met ijzergieterij en 7 werkplaatsen van kunstwerktuigen, 83 leerlooierijen, 17 schapenvellenbloterijen, 1 chromaatgroenfabriek, 2 vernisstokerijen, 1 tras- en houtzaagmolen met de daaraan verbonden stoelenfabriek, 1 machinale kaardenfabriek en 1 schaftenfabriek door stoom gedreven, 2 perkementbereiderijen, 3 drijfriemenfabrieken, 9 korenmolens, 2 honig- en wasblekerijen, 2 steenhouwerijen, 2 olieslagerijen, 2 bierbrouwerijen, 4 boekdrukkerijen, 1 likeurstokerij. Op 31 dec. 1879 waren in Tilburg 96 stoomwerktuigen aanwezig.
Bron: de Tilburgsche Courant van 11 maart 1880

Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 28 juni 1885
Gedeelte van een advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 28 juni 1885. Er wordt ondere andere "Gewoon Witlokx" en "Dubbel Witlokx" aangeboden.

1881 » Adresboek van Tilburg
◊ BOER, A. van den, Bredaseweg M 245
◊ KROON, A. de, Enthoven O 30
◊ ROESSEL, A. van, bierbrouwer, herbergier, fabrikant in wollenstoffen, Heuvel N 569
◊ ROESSEL, C. van, bierbrouwer, lid van de gemeenteraad, Veldhoven K 176
◊ ROESSEL, Kind. A.H., van, (Erven J. van Roessel), Korvel B 427
◊ WITLOKX, A., Heikant I 34
◊ ROESSEL, J.A.B. van, firma van Roessel-van Nyen, mouter, Veldhoven K 176
◊ ROOS, C. de, bierbottelaar en herbergier, Lange Nieuwstraat. K469
Bron: Adresboek van Tilburg (1881)

1881 » Verslag Kamer van Koophandel
Volgens verslag van de Kamer van Koophandel waren te Tilburg aanwezig: 104 stoomwerktuigen, waarvan 63 in de Textiel, er waren 8 stoffenververijen, 16 fabr. van stoomwerktuigen, 4 door stoom gedreven meelfabrieken, 33 leerlooijerijen, 20 schapenvellenlooierijen, 1 tras- en houtzaagmolen met stoelen fabriek, 11 steenbakkerijen, 9 wind-korenmolens, waarvan 2 door stoom gedreven, 6 bierbrouwerijen, 4 boekdrukkerijen, 2 olieslagerijen, 2 honig- en wasblekerijen, 2 steenhouwerijen, 1 likeurstokerij, 1 machinale kaardenfabriek, 1 schaftenfabriek, 2 perkamentberijderijen, 2 drijfriemenfabrieken, enz.
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant van 24 april 1881

1881 » Villa Nova
De heer H.D. Dielissen heeft een machinale bierbottelarij geopend "Villa Nova".
Bron: Tilburgsche Courant van 1 mei 1881

1884 » Verslag Kamer van Koophandel
In 1884 waren hier 112 stoomwerktuigen in gebruik. 63 in wollenstoffenfabrieken, 15 in de metaalsector, 5 in meelfabrieken, waaronder één met twee stoomwerktuigen die zeer druk werkte. De 3 andere zijn verbonden aan windkorenmolens, 14 in ververijen en wasserijen, 2 in vernisstokerijen, 2 bierbrouwerijen, 1 boekdrukkerij, 1 broodbakkerij, 1 houtzagerij, 1 kaardenfabriek etc. Er zijn 76 wollenstoffenfabrieken, 17 ververijen, 3 boekdrukkerijen, 6 bierbrouwerijen, 7 goud- en zilversmeden, 2 hoedenfabrieken, 1 katoendrukkerij, 17 koper- en blikslagerijen, 14 windmolens (koren en olie), 1 linnenfabriek, 30 leerlooijerijen, 9 rijtuig- en wagenmakerijen, 6 steenbakkerijen, 2 steenhouwerijen, 7 sigarenmakerijen, 8 vellenploterijen, 5 zadelmakerijen. volgens het verslag door de Kamer van Koophandel.
Bron: Tilburgsche Courant van 30 april 1885

1887 » Over bier en de kunstmatige spijsvertering
Dr. Soer uit Tilburg is gepromoveerd te Utrecht op een proefschrift handelend over bier en kunstmatige spijsvertering, waarbij het bier van de heer van Roessel aan de Veldhoven en van de Eerw. Paters Trappisten dienst deed.
Bron: Tilburgsche Courant van 30 oktober 1887

Dr. Soer - Over bier en de kunstmatige spijsvertering
Utrecht University: Over bier en de kunstmatige spijsvertering

1887 » Verslag Kamer van Koophandel
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1887. De productie van de Tilburgse Fabrieken is dalende. Er zijn 109 stoom werktuigen in werking, waaronder 4 in meelfabrieken, een in een broodbakkerij, een voor polderbemaling etc. Op 14 augustus is een wollenstoffenfabriek door brand geheel vernield. 75 wollenstoffenfabrieken, 9 stoffenververijen, 8 bierbrouwerijen, 6 boekdrukkerijen, 8 goud- en zilversmeden, 2 hoedenmakerijen, 18 koper- en blikslagerijen, 10 windkorenmolens, 1 linnenfabriek, 22 leerlooierijen, 6 parapluimakerijen, 11 rijtuig- en wagenmakerijen, 5 steenbakkerijen, 2 steenhouwerijen, 8 sigarenmakerijen, 9 vellenploterijen, 6 zadelmakerijen, 1 kunstzeepfabriek, 1 beeldhouwerij.
Bron: Tilburgsche Courant van 29 april 1888

1889 » Adresboek van Tilburg
◊ Boer, A., van den, bierbrouwer, bredasche weg M 485
◊ Kanter, H. M., de (firma Joh. de Kanter) bierbrouwer, goirkestraat H. 457
◊ Kroon, A. de, bierbrouwer, enthoven O 151
◊ Roessel, B. P. van, bierbrouwer, bossche weg N 279
◊ Roessel, C. van, bierbrouwer, veldhoven K 238
◊ Roessel, erven A. H. van, bierbrouwer, korvel B 646
◊ Tulder, M. van, bierbrouwer, spoorlaan N 205
◊ Witlokx, A., bierbrouwer, heikant I 27
Bron: Adresboek van Tilburg (1889)

Voormalige brouwerij opgericht door Antonie de Kroon (wijk Loven). In 1988 is het gebouw gesloopt.
Voormalige brouwerij opgericht door Antonie de Kroon (wijk Loven). In 1988 is het gebouw gesloopt.
√ Foto Regionaal Archief Tilburg (fotonummer 026089)

1889 » Bierbrouwerij De Kanter
Voor notaris Bossers te Loon op Zand is de Bierbrouwerij Johan de Kanter te Tilburg opgericht en gevestigd.
Bron: Tilburgsche Courant van 14 juli 1889

1890 » Bierbrouwerij De Kanter
Bierbrouwerij "de Ton" aan de Goirkestraat wordt voortgezet door Joh. de Kanter. De oude vennootschap is bij vonnis door de Arrondissement rechtbank te Breda ontbonden.
Bron: Tilburgsche Courant van 20 april 1890

1891 » Bierbrouwer Witlokx
Arn. Witlokx bierbrouwer in de wijk Heikant, is tot brandmeester in die wijk aangesteld.
Bron: Tilburgsche Courant van 12 februari 1891

1891 » Concurrentie Paters Trappisten -1
De Tilburgse Bierbrouwers hebben een vergadering belegd met andere brouwers uit de omgeving, om de concurrentie van de bierbrouwerij van de Paters Trappisten tegen te gaan. Onlangs is die brouwerij aanzienlijk uitgebreid en heeft men een brouwmeester aangetrokken die ook Beiersbier kan maken. Protesten bij de Bisschop van 's-Bosch hebben nog niets opgeleverd.
Bron: Tilburgsche Courant van 12 maart 1891

Bernardiner Brau - Abtei Königshöfe - Tilburg Holland

1891 » Concurrentie Paters Trappisten -2
Een 80 tal bierbrouwers hebben vergaderd te 's-Bosch en hebben een nieuw adres aan de Bisschop gezonden om resultaat te verkrijgen in de bier-kwestie. Dat alle bierbrouwers zich zo druk maken over de kwaliteit van het Trappisten bier is de beste reclame voor de Paters, die hun niets kost, aldus een ingezonden stuk over "De Bierkwestie".
Bron: Tilburgsche Courant van 15 maart 1891

1891 » Beschrijving wettige handelsnaam "Trappistenbier"
Beschrijving van de wettige handelsnaam en etiketten gebruikt door de bierbrouwerij de Schaapskooi en "Trappistenbier". Gevestigd door de rechtbank te Breda op 10 september 1891.
Bron: Tilburgsche Courant van 10 september 1981

1892 » De Posthoorn
Onder architectuur van J.H. van den Abeelen, is alhier aanbesteed het bouwen van ijs- bier- en gistkelders voor de firma H. van Roessel stoombierbrouwerij "de Posthoorn".
Bron: Tilburgsche Courant van 7 augustus 1892

1893 » De Posthoorn
Tientallen boeren reden met hun karren af en aan om vrachten ijs te lossen in de nieuw gebouwde ijskelder bij bierbrouwerij "de Posthoorn" van de firma Erven van Roessel op Korvel. Men denkt 800 tot 1000 karren met ijs nodig te hebben om de ijskelder te vullen.
Bron: Tilburgsche Courant van 1 januari 1893

1893 » De Schaapskooi
Maandag avond vond op de kermis een ongeluk plaats met dodelijke afloop. Het paard van bierbrouwerij "de Schaapskooi" sloeg door het kermis gewoel op hol, met het noodlottige gevolg dat zekere Abrahams met zijn hoofd onder een wiel kwam.
Bron: Tilburgsche Courant van 31 augustus 1893

Advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van Dinsdag 15 augustus 1893
Faillissement van bierbrouwer Martinus van Tulder.
Advertentie uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van Dinsdag 15 augustus 1893.

1893 » De Schaapskooi
Bierbrouwerij de Schaapskooi gaat voortaan met een wit geschilderde wagen deur voor deur door Tilburg. Zodat het de liefhebbers van dit kostelijk vocht gemakkelijk wordt gemaakt dit Trappistenbier aan te schaffen.
Bron: Tilburgsche Courant van 5 oktober 1893

1893 » De Schaapskooi
Beschrijving van het nieuwe klooster en kloosterkerk van de Paters Trappisten en hun grote bierbrouwerij, met reuzenvaten van 7500 liter, de stoommachines die dag en nacht draaien, en de ijsmachine die het bier op steeds dezelfde temperatuur houdt tijdens en na het productie-proces.
Bron: Tilburgsche Courant van 24 december 1893

1894 » De Schaapskooi
Donderdag had aan de bierbrouwerij "de Schaapskooi" alhier een treurig ongeluk plaats.
Terwijl men bezig was met het z.g. pikken van een fust van 4000 liter inhoud, sloeg plotseling het fust met een geweldigen slag uiteen.
Zekere Cuboth, een Oostenrijksch werkman, werd door den balk, welke over den bodem van het vat zit, zoodanig getroffen dat hij op de plaatd dood bleef. Een andere werkman J. H. genaamd, werd door een stuk hout aan het hoofd gewond en bleef bewusteloos liggen. Deze is later per rijtuig ter verpleging naar het gasthuis vervoerd.
Naar wij vernemen was het leven van Cuboth voor ƒ 1000 verzekerd.
Het ongeluk is vermoedelijk ontstaan doordien zich in het fust, door te grootte verhitting bij de instorting van het kokende pek, gassen hebben ontwikkeld, die niet kunnen ontsnappen, de ontploffing hebben veroorzaakt.
Wij vernemen nader, dat de toestand van J. H. zeer zorgwekkend is.
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant van 4 februari 1894

1895 » De Posthoorn
De uitslag der door den Architect J. H. van den Abeelen gehouden aanbesteding van eene nieuwe Brouwerij met ketelhuis, machinekamer, voorkelder enz. voor de Erven A. H. van Roessel, Bierbrouwerij "de Posthoorn" te Korvel is als volgt:
Metselwerk. L. v. Herk ƒ 12300, F. Dusée 12300, Van Eijndhoven 13100, A. v. d. Hout 13525, Jac. v. Gorp 13575, J. v. Pelt Timmerwerk. L. v. Herk ƒ 3427, André Lepelaers 3427, J. H. 14387, P. v. Riel 14468, Jos. v. Eijck 14700.
Lepelaers 3470, Gebr. Panis 3600, J. Duzée 3615, P. Hosli 3750, F. W. Janssen 3767, Janssen-Waijers 3781, L. Mennen-Bossaers 3796, A. v. Riel-Broeders 3799, J. Brouwers 3830, H. v. d. Weegen 3840, A. v. d. Aa 3905, M. Reijnen 3940, J. Donders 4025, Wed. F. v. d. Schoot 4120, L. Franken 4240.
Massa. L. v. Herk ƒ 15727, F. Duzée 15935, A. v. d. Aa 16205, Van Eindhoven 16700, André Lepelaers 16952, A. v. d. Hout 17025, J. Duzée 17240, P. Hosli 17275, Janssen-Waijers 17306, Jac. van Gorp 17575, Jan Donders 17590, L. Mennen-Bossaers 18166, P. v. Riel 18287, A. v. Riel-Broeders 18367, F. W. Janssen 18380, Wed. F. v. d. Schoot 18480.
Het werk is aan den laagste inschrijver L. v. Herk gegund in massa.
Balkijzer en schoorsteenen werden door de Besteders gereserveerd, om vluggere aflevering te bewerken.
De kolossale uitbreiding welke thans weder aan de Brouwerij "de Posthoorn" gegeven wordt, is het beste bewijs voor het uitmuntende product, dat daar wordt gefabriceerd en wij wenschen de firma Erven A. H. van Roessel het beste succes hunner onderneming.
Bron: de Tilburgsche Courant van zondag 31 maart 1895

Voorgevel bierbrouwerij De Posthoorn aan het Korvelplein, eigendom van de familie Van Roessel - Swagemakers.
Voorgevel bierbrouwerij De Posthoorn aan het Korvelplein,
eigendom van de familie Van Roessel - Swagemakers.
√ Foto Regionaal Archief Tilburg (fotonummer 024568)

1895 » De Posthoorn
De firmas Erven A. H. van Roessel, Bierbrouwerij "De Posthoorn" en Charles Marsé-Smits zijn door H. M. de Koningin - Regentes benoemd tot Hofleverancier met vergunning het Koninklijk Wapen te mogen voeren.
Bron: Tilburgsche Courant van 18 juli 1895

1895 » De Posthoorn
Binnenland
Als een loopend vuurtje verbreidde zich verleden Woensdag door Korvel het nieuws van de benoeming der firma Erven A. H. van Roessel (brouwerij "de Posthoorn") tot Hofleverancier van H. M. de Koningin-Weduwe met vergunning tot het voeren van het Koninklijk wapen. Alom ontplooide men direct de nationale driekleur, om zoodoende te toonen hoezeer men ingenomen is met de eervolle onderscheiding, der Korvelsche firma i. c. den jeugdigen maar even kranigen als joviale vervaardiger van het "Dubbel Korvelsch", van wege de Koningin te beurt gevallen. Dat werd van harte gegund; dat was verdiend!
Ook onze Liedertafel met hare Fanfare was van die mening. Des avonds bracht zij ten huize der familie Van Roessel eene serenade, die goed van stapel liep en tal van wandelaars naar Korvel lokte.
Moge de koninklijke onderscheiding aan de firma ten spoorslag dienen, om naar het "steeds betere" te streeven, dan zal zij haar meteen een krachtig middel blijken, om "steeds meer" te mogen produceeren.
Bron: Bijvoegsel behoorende tot de Tilburgsche Courant van zondag 21 juli 1895

1895 » De Posthoorn
Maandag was men aan de Bierbrouwerij "de Posthoorn" bezig met het lossen van een brouwketel. Door een ongelukkig toeval geraakte een der brouwmeesters, de heer Abels, met den voet daaronder, zoodat die ernstig gekwetst werd.
Bron: de Tilburgsche Courant van 29 augustus 1895

Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 11-06-1896
Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 11-06-1896

1897 » Brouwersbond
De heer Jac. van Roessel, bierbrouwer te Tilburg is benoemd tot lid van het bestuur van de onlangs opgerichte Nederlandse Brouwersbond.
Bron: Tilburgsche Courant van 10 juni 1897

1900 » Adresboek van Tilburg
◊ Boer A. van den, bierbrouwer, bredascheweg M 623
◊ Kanter H. M. de, bierbrouwer, bredasche weg D 478
◊ Kanter J. M. de, bierbrouwer, winkel goirkestr. H 668
◊ Roessel Am. van , bierbrouwer "de halve maan", veldhoven K 269, lid der firma C. van Roessel
◊ Roessel J. G. C J. van, bierbrouwerij "de Posthoorn", firma erven A. H. van Roessel, korvel B 1026-27
◊ Weijers A. J. J , bierbrouwer, loven O 333
◊ Witlokx Ant. P., bierbrouwer, heikant I 25
◊ Witlokx Arn., bierbrouwer, heikant I 25
Bron: Adresboek van Tilburg (1900)

Verkoop Bierbrouwerij Adrianus van den Boer

1901 » Verkoop Bierbrouwerij Adrianus van den Boer (de Oranjeboom)
Tilburgsche Courant, 19-8-1900
Advertentie met dank aan Barry ter Meulen

1902 » Adresboek van Tilburg
◊ ROESSEL, J.G.C.J. van, Bierbrouwer, Korvel B 1026
◊ ROESSEL, De Erven A.H. van, Bierbrouwerij de "Posthoorn" Mouterij en IJsfabriek
◊ ROESSEL, A.N. van, bierbrouwer, Wilhelminapark K 269
◊ ROESSEL, J.A.B. van, bierbrouwer, Wilhelminapark K 268
◊ WITLOKX, A., Bierbrouwer, Heikant I 25
◊ WITLOKX, A.P., Bierbrouwer, brandmeester, Heikant I 25
◊ KANTER, H.M. de, bierbrouwer, Bredaseweg B 478
◊ KANTER, J.M. de, bierbrouwer, Goirkestraat M 668 (Kasteeldreef)
◊ WEYERS, W. bierbrouwer, Bosscheweg K 545
Bron: Adresboek van Tilburg (1902)

1904 » Eeuwfeest Bierbrouwerij De Posthoorn
Het eeuwfeest van Bierbrouwerij "De Posthoorn". Op 15 April 1804 nam Jacobus van Roessel de boerderij met brouwerij en mouterij over van zijn werkgever Sebastiaan van Boven. Na zijn overlijden ging de brouwerij over op zijn zoon Adr. Hub. van Roessel en na diens overlijden op zijn nog minderjarige zoon Jacq van Roessel en consorten. Namen die het bedrijf groot hebben gemaakt zijn: Jeanette van Roessel; Notaris Mutsaers te Oosterhout als voogd over de kinderen Adriaan Hubertus; Hermann Luhnen een brouwmeester, Ernest Joassart en Fritz Küsswetter eveneens brouwmeesters. Antonius Lavrijsen herdenkt op die dag zijn 30-jarig jubileum, alsmede Gerardus Primus die onder drie generaties van Roessel heeft gewerkt, worden dan in de bloemetjes gezet.
Bron: Tilburgsche Courant van 3 april 1904

1904 » Bier-Oorlog
Bier-Oorlog te Tilburg. Waarbij het Trappistenbier door de herbergiers wordt geboycot.
Bron: Nieuwe Tilburgsche Courant van 23 juli 1904

1906 » Adresboek van Tilburg
◊ ROESSEL, J.G.C.J. van, Korvel B 1026-1028
◊ ROESSEL, J.A.B. van, Wilhelminapark K 268
◊ WEYERS, A.J.J., Gasthuisstraat K 545
◊ WITLOCKX, A., / WITLOCKX, A.P., Heikant I 25
Bron: Adresboek van Tilburg (1906)

1907 » Ongeluk
De 5-jarige Frans Jansen wonende in de Veldhoven is door de zware bierwagen van de Paters Trappisten overreden. Het kind was op slag dood.
Bron: Tilburgsche Courant van 21 september 1907

Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 31-01-1908
Advertentie uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 31-01-1908.
Cornelus J.M. was een zoon van Theodorus Poort, eigenaar en brouwer van brouwerij Kapelhof gelegen in het Gelderse Appeltern (Maasbommel).

1910 » De Schaapskooi NV
De bierbrouwerij "De Schaapskooi" is omgezet in een naamloze vennootschap. Alle bezittingen van de Abdij staan beschreven.
Bron: Tilburgsche Courant van 4 januari 1910

1911 » Adresboek van Tilburg
◊ N.V. MAATSCHAPPIJ "DE POSTHOORN", Korvel 6 (Van Roessel)
◊ ROESSEL, J.A.B. van, Wilhelminapark 122
◊ ROESSEL, J.G.C.J. van, Spoorlaan 54
◊ POORT, C., Bosscheweg 6
◊ WITLOKX, A., Heikant 28
◊ WITLOKX, A.P., Heikant 28 (landbouwer)
Bron: Adresboek van Tilburg (1911)

1916 » IJsfabrikanten
De drie ijsfabrieken te Tilburg: N.V. Bierbrouwerij de Posthoorn, N.V. Eerste Tilb. IJsfabriek en IJsfabriek de Noordpool hebben een gemeenschappelijke prijs voor staven ijs, bepaald op 40 cent.
Bron: Tilburgsche Courant van 8 april 1916

1922 » Adresboek van Tilburg
◊ ROESSEL, BIERBROUWERIJ "DE POSTHOORN" V.H. FIRMA DE ERVEN A.H. VAN,
fabriceren en handel in bier, mout en hop.
Bron: Adresboek van Tilburg (1922)

Meer lezen over Tilburg

 • Het geheugen van Tilburg: Drankhandel Heesakkers
 • Tilburgers: Tilburg uit de oude doos: Brouwerij de Posthoorn 1971
 • Het geheugen van Tilburg: Tilburgse bierbrouwers
 • Diestersch Bier [ omslag ] [ WorldCat ]
  Edmond Meelis
  Verschenen in: Uit Tilburg's verleden
  Losse schetsen uit de geschiedenis van Tilburg
  1900
 • Van Roessel
  Jos. J. van Dijk
  Verschenen in: De Brabantse Leeuw, mededelingenblad van de sectie geslacht-, naam- en wapenkunde van het Provinciaal Gennootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
  1966-1967 - 15e+16e jaargang
 • Diestersch bier [ omslag ]
  J. van Geloven
  Verschenen in: Actum Tilliburgis, tijdschrift van de heemkundekring "Tilborch"
  1982 - nummer 1 - 13e jaargang
 • Tilburg aan tap en tafel [ omslag ] [ WorldCat ]
  Horecagids van Tilburg
  Paul Spapens, Jace van de Ven, foto's Niek Hermans
  1986 - Gianotten, Tilburg
 • De brouwerij bij de oude toren in Haaren [ omslag ]
  Frank Scheffens
  Verschenen in: De Kleine Meijerij, Vlugschrift van de Heemkundekring, Haaren
  2006 - zevenenvijftigste jaargang - nummer 4
  N.B. Familie Witlokx had één brouwerij in Haaren en één in Tilburg (Heikant)
 • Bier, brouwerijen, gebruiken en kwesties in Tilburg
  Zonder auteur
  Verschenen in: pROOSt, Nieuwsbulletin van en voor medewerkers vam Museumbrouwerij 'De Roos', Hilvarenbeek
  2008 - jaargang 9 - nummer 4
 • Het groot Tilburgs Horecaboek [ omslag ] [ WorldCat ]
  De historie en anekdotes
  Patrick Verbunt, Inga de Bruijn (redactie)
  2009 (1e druk) - Equipe Tilburg BV, J.F. Vlekkeweg 6-03, 5026 RJ Tilburg
 • Korvelsch Bier van 'De Posthoorn' [ download ] [ omslag ]
  Theo Cuijpers
  Verschenen in: Tilburg - Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur
  2017 – jaargang 35, april, nummer 1